Aktualności 

Szanowni Abonenci,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Ponadto dnia 10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Obie te regulacje rodzą konieczność dokonania zmian w treści łączącego nas Regulaminu usługi dostępu do internetu. Zmiany obejmują następujące przepisy Regulaminu:

I. Część VII. Regulaminu

a) tytuł otrzymuje brzmienie: Odpowiedzialność Dostawcy usług, jakość usług”

b) dodaje się ust. 10-24

10. Usługa umożliwia Abonentowi uzyskanie dostępu do informacji i treści oraz ich rozpowszechnianie, a także korzystanie z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępnianie. Dostawca usług nie ogranicza możliwości połączenia z jakimikolwiek dostępnymi zakończeniami sieci Internet. Przepisy prawa oraz postanowienia Umowy (w tym Regulaminu oraz Cennika) mogą wprowadzać szczególne ograniczenia. Dostawca usług zobowiązany jest do zapewnienia transmisji danych do węzła sieci komputerowej Dostawcy usług a z prędkością maksymalną wydajnością wg wybranego przez abonenta rodzaju abonamentu i dalej do sieci Internet. Dostawca usług zastrzega sobie jednak prawo do przerw w transmisji. Konsekwencje przerw określa część VII. Regulaminu.

11. Dostawca usług nie limituje ilości przesyłanych danych. Wyższa prędkość przesyłania danych oraz niższe opóźnienia w ich przesyłaniu pozwalają na korzystanie z bardziej zaawansowanych usług. Dla poszczególnych zastosowań można określić następujące przykłady parametrów (dla każdego Urządzenia osobno):
a) usługi telefoniczne VoIP - 64 kb/s pobierania oraz wysyłania, opóźnienie 150 ms;
b) przeglądanie stron www - 1 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;
c) oglądanie wideo w jakości SD - 2 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;
d) oglądanie wideo w jakości HD - 6 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;

12. Dostawca usług gwarantuje, że parametry Usługi obejmujące wahanie opóźnienia oraz utratę pakietów nie ograniczają możliwości korzystania z wyżej opisanych usług.

13. Dostawca usług posługuje się następującymi oznaczeniami prędkości dostępu do Internetu:
a) minimalna, którą Dostawca usług zobowiązuje się dostarczać Abonentowi w każdym momencie (z wyjątkiem przerw w świadczeniu Usług), równa 40% prędkości maksymalnej,
b) zwykle dostępna, której Abonent może oczekiwać na poziomie 50% prędkości maksymalnej przez 80% doby,
c) maksymalna, której Abonent może oczekiwać przynajmniej co pewien czas, wyznaczająca górną granicę prędkości osiągalnej w wybranym pakiecie taryfowym.

14. Prędkość dostępu do internetu wskazana w Umowie, Regulaminach Promocji lub w Cennikach, a także w działalności marketingowej Dostawcy usług (prędkość deklarowana) jest zawsze prędkością maksymalną w rozumieniu ust. 13 lit. c, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści tych dokumentów.

15. Wartości liczone są w protokole warstwy transportowej w taki sposób, iż uwzględniają także ograniczenia wynikające z parametrów punktu styku Sieci z zewnętrznymi punktami wymiany ruchu internetowego.

16. Faktycznie dostępna dla Abonenta w danym momencie prędkość dostępu do Internetu uzależniona jest nie tylko od wybranego przez Abonenta pakietu taryfowego, ale i w szczególności od: stopnia obciążenia Sieci w godzinach szczytu, przy nieplanowanym wzroście liczby aktywnych Abonentów lub niepożądanych działań zmierzających do generowania sztucznego ruchu, ograniczeń technicznych Urządzeń (w szczególności routera), korzystania z Usługi na kilku Urządzeniach jednocześnie, jednoczesnego uruchomienia kilku strumieni danych, instalacji na Urządzeniu aplikacji obniżających prędkość transmisji (antywirus, firewall), korzystania z dostępu radiowego przy niskim poziomie sygnału (znaczna odległość od Sprzętu).

17. Faktyczne ograniczenia zapewnianych parametrów dostępu do Internetu mogą negatywnie wpływać na możliwość korzystania z aplikacji, usług czy treści, w szczególności w przypadku, w którym parametry te spadną poniżej wartości wskazanych w ust. 11.

18. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień Umowy (w tym Regulaminu oraz Cennika), w szczególności ust. 19-20 poniżej, Dostawca usług traktuje wszystkie transmisje równo, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji.

19. W celu utrzymania optymalnych warunków dostępu do Internetu Dostawca usług usług stosuje środki monitorowania ruchu oraz zarządzania ruchem, takie jak: kolejkowanie, priorytetyzacja, rezerwacja, czasowa alokacja transmisji, przelewy ruchu i unikanie przeciążeń. Środki te są stosowane nie dłużej, niż jest to konieczne. Dostawca usług dopuszcza stosowanie środków zarządzania ruchem w oparciu o zdefiniowane kategorie ruchu wyłącznie w przypadku, w którym okaże się to nieuniknione z technicznego punktu widzenia. Środki zarządzania ruchem nie są dyktowane względami handlowymi.

20. Środki zarządzania ruchem nie blokują, nie spowalniają, nie zmieniają, nie ograniczają, nie pogarszają jakości ani nie faworyzują określonych treści, aplikacji ani usług, z wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne (i jedynie tak długo, jak jest to konieczne), aby:
a) zapewnić zgodność z przepisami prawa lub środkami służącymi ich wykonaniu,
b) utrzymać integralność i bezpieczeństwo Sieci, Usług oraz Urządzeń,
c) zapobiec grożącym przeciążeniom Sieci oraz złagodzić skutki wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia Sieci, o ile równoważne rodzaje transferu danych są traktowane równo.

21. Środki te mogą spowodować czasowe pogorszenie parametrów świadczonej Usługi, w szczególności wydłużenie opóźnienia, a także ograniczenie prędkości transmisji danych lub jej czasowe wstrzymanie.

22. Na zasadach określonych w przepisach prawa Dostawca usług może oferować usługi niebędące usługami dostępu do Internetu, które są zoptymalizowane dla określonych treści, aplikacji lub usług. Usługi te nie wpływają na ogólną dostępność lub jakość Usługi dostępu do Internetu.

23. Znaczące i stałe lub regularnie powtarzające się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu, a wykonaniem opisanym w ust. 13 ustalone przy pomocy mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez Prezesa UKE stanowią nienależyte wykonanie Umowy zawartej z Abonentem.

24. W przypadkach znaczących i stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu, a wykonaniem opisanym w ust. 13 Abonentowi przysługują środki opisane w części X. Regulaminu.

II. Część X. Regulaminu, ust.. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Reklamacja powinna zostać złożona w Biurze Obsługi Klienta Dostawcy usług w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub w inny określony przepisami prawa sposób. Wskazane środki komunikacji mogą być także wykorzystane w celu ustalenia stanu rozpoznania złożonej reklamacji.

III. W części X. Regulaminu dodaje się ust. 10:
10. Oprócz środków ochrony prawnej opisanych w ust. 8 i 9 Abonentowi przysługują środki ochrony prawnej w postaci wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

IV. W części X. Regulaminu dodaje się ustęp 7a w brzmieniu następującym:
7a. W przypadku, gdy w następstwie złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany, Dostawca usług przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze, zgodzie albo odmowie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem UKE.

V. W części X. Regulaminu, ust. 8 otrzymuje brzmienie:
8. Spory między Abonentem będącym konsumentem a Dostawcą usług, zamiast postępowania przed sądami powszechnymi, mogą być rozwiązywane na drodze polubownej w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich toczonego przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub rozstrzygane przed polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

VI. W części X. Regulaminu, dodaje się ust. 9:
9. Warunki i zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określają przepisy art. 109 ustawy prawo telekomunikacyjne oraz przepisy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i aktów wykonawczych do tej ustawy, a warunki i zasady postępowania przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy Prezesie UKE określa art. 110 ustawy prawo telekomunikacyjne.

Zmiany wskazane w pkt I-III wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2017 r., natomiast zmiany wskazane w pkt IV - VI wchodzą w życie z dniem 10 stycznia 2017 r.
Jednocześnie informujemy, że Abonent do dnia wejścia w życie proponowanych zmian może doręczyć Dostawcy usług pisemne wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku braku akceptacji propozycji zmian. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. Termin do złożenia wypowiedzenia upływa z dniem 10 stycznia 2017 r.

W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Dostawca usług naliczy Opłatę Wyrównawczą, ze względu na fakt, iż zakres zmian wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa (art. 60 a ust. 3 punkt 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne). Wprowadzane zmiany nie mają wpływu na opłaty abonamentowe oraz cennikowe.

Dokumenty do pobrania: